Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế Tổng quan chương trình
  • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire) 
  • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)  
  • Kỳ nhập học: Tháng 1 và Tháng 9 

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc toàn cầu có đủ khả năng làm việc trên toàn cầu

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Chất lượng giảng dạy xuất sắc

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Các cơ hội thực tập

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh

Xu hướng toàn cầu hóa và sự phát triển công nghệ nhanh chóng đã thay đổi cách thức kinh doanh, từ các công ty khởi nghiệp nhỏ trong nước cho đến các tập đoàn đa quốc gia. Để đạt được hiệu quả trong kinh doanh và quản trị trong môi trường toàn cầu hóa, mỗi cá nhân cần có hiểu biết về bối cảnh văn hóa, kinh tế, chính trị, và xã hội tại nơi làm việc, cả trong nước và trên phạm vi quốc tế.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế không chỉ giúp sinh viên xây dựng tầm nhìn quốc tế mà còn phát triển các kỹ năng tư duy, phân tích, phản biện và khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đây là những kỹ năng cần thiết để sinh viên hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng, và phát triển sự nghiệp thành công tại bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Được giảng dạy bởi 100% giảng viên quốc tế dày dặn kinh nghiệm, sinh viên sẽ được học tập trong môi trường phong phú, đa dạng; mà thông qua đó có thể tích lũy kiến thức kinh doanh chuyên sâu, hiểu biết về các lý thuyết, thực tiễn, và kỹ thuật cốt lõi trong quản trị kinh doanh quốc tế.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tếCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 1
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 1

– Quản trị doanh nghiệp linh hoạt

– Kinh tế học cho nhà quản lý

– Kế toán quản trị

– Quản trị nguồn nhân lực

– Marketing khởi nghiệp

– Luật cho nhà quản lý

– Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 2
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 2

– Chiến lược và kế hoạch marketing số

– Sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh

– Chuỗi cung ứng và kho vận toàn cầu

– Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành nâng cao

– Hệ thống thông tin trong tổ chức

– Dữ liệu lớn

– Quản trị đa văn hóa

– Dự án thực tập

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 3
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 3

– Chiến lược kinh doanh quốc tế

– Nhà lãnh đạo đích thực

– Đạo đức kinh doanh

– Dự án trao đổi kiến thức

– Thay đổi và chuyển biến

– Sử dụng dữ liệu cho quyết định tài chính

– Quản trị doanh nghiệp linh hoạt

– Kinh tế học cho nhà quản lý

– Kế toán quản trị

– Quản trị nguồn nhân lực

– Marketing khởi nghiệp

– Luật cho nhà quản lý

– Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành

– Chiến lược và kế hoạch marketing số

– Sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh

– Chuỗi cung ứng và kho vận toàn cầu

– Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành nâng cao

– Hệ thống thông tin trong tổ chức

– Dữ liệu lớn

– Quản trị đa văn hóa

– Dự án thực tập

– Chiến lược kinh doanh quốc tế

– Nhà lãnh đạo đích thực

– Đạo đức kinh doanh

– Dự án trao đổi kiến thức

– Thay đổi và chuyển biến

– Sử dụng dữ liệu cho quyết định tài chính

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tếNĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng:

Kiến thức & Sự hiểu biết

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng chứng minh kiến thức liên quan, hiểu biết có hệ thống và đánh giá then chốt về các tổ chức, môi trường kinh doanh trong lĩnh vực mà họ hoạt động và quản lý. Chương trình học nhấn mạnh sự hiểu biết, khả năng ứng phó, và định hình tính năng động và  thay đổi của môi trường kinh doanh, cũng như xem xét tương lai của các tổ chức trong môi trường kinh doanh toàn cầu, bao gồm cả việc quản lý rủi ro.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Học tập

Học tập thông qua phương pháp truy vấn, phân tích và đánh giá phê bình, và tư duy sáng tạo để cung cấp các cơ hội và giải pháp cho sự thành công của doanh nghiệp. Điều này bao gồm các chức năng nội bộ của tổ chức, môi trường kinh doanh và các quy trình, thủ tục và thông lệ quản lý tổ chức một cách hiệu quả. Tham gia vào tư duy chiến lược và phát triển, và áp dụng lý luận đạo đức vào các vấn đề mà các tổ chức, quản lý và lãnh đạo đương thời đang phải đối mặt.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Truy vấn

Chứng minh và áp dụng các phương pháp tiếp cận một cách có đạo đức và phù hợp để nghiên cứu và tra soát trong lĩnh vực quản lý, và áp dụng các kỹ năng và kiến thức của doanh nghiệp để theo đuổi các giải pháp và cơ hội kinh doanh mới. Đánh giá tính hiệu quả và đạo đức của việc sử dụng thông tin trong bối cảnh quản lý kinh doanh toàn cầu.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Phân tích

Mô tả, bình luận và đánh giá các nghiên cứu đương đại về quản lý kinh doanh và ứng dụng của nó trong việc ra quyết định và đánh giá các quyết định chiến lược. Trở thành nhà kinh doanh trong chính cách suy nghĩ và hành xử của bản thân, cũng như trong cách tiếp cận để phân tích các vấn đề và cơ hội. Xuyên suốt quá trình, suy nghĩ và hành xử của sinh viên sẽ phản ánh trong việc áp dụng tư duy sáng tạo, phân tích rủi ro và đổi mới.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Giải quyết vấn đề

Trình bày một loạt các phương pháp tiếp cận để giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp và có liên quan lẫn nhau, thể hiện sự đánh giá của các quan điểm phù hợp và khác nhau, cũng như kiến thức và hiểu biết về những điều mang tính đúng đắn và có đạo đức.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Giao tiếp

Truyền đạt thông tin phức tạp, ý tưởng, vấn đề và giải pháp thông qua nhiều phương tiện khác nhau và thể hiện sự tin tưởng vào khả năng giao tiếp và trình bày của họ, cũng như khả năng kết nối và tương tác của bản thân.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Áp dụng

Áp dụng các kỹ năng nghiên cứu và phân tích, kỹ thuật giải quyết vấn đề và kiến thức kinh doanh vào các vấn đề kinh doanh để xem xét, mở rộng, đưa ra và duy trì các lập luận cho các vấn đề phức tạp của tổ chức, các tình huống và cơ hội để chứng tỏ khả năng của sinh viên với tư cách là doanh nhân và cá nhân dám nghĩ dám làm.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Suy ngẫm

Thể hiện năng lực cao trong việc phát triển cá nhân, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm, suy ngẫm và các kỹ năng có thể chuyển đổi cho cơ hội được tuyển dụng và sự hiểu biết về vai trò của sinh viên trong nền kinh tế toàn cầu hóa, thông qua các kỹ năng phát triển cao về nhận thức cá nhân, tự đánh giá và tự phê bình.

(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tếCơ hội nghề nghiệp

Các nhà tuyển dụng thường mong đợi sinh viên tốt nghiệp có những kinh nghiệm làm việc thực tiễn trong môi trường kinh doanh thực. Vì vậy, sinh viên cần tích lũy kinh nghiệm phù hợp trước khi tốt nghiệp. Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng để có thể làm việc trên phạm vi quốc tế với nhiều cơ hội trong các lĩnh vực khác nhau, cũng như có cơ hội đi thực tập ngay từ năm nhất.

Chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế giúp sinh viên phát triển năng lực làm việc tại nước ngoài hoặc trong các doanh nghiệp quốc tế có hoạt động trên quy mô toàn cầu, thông qua việc trang bị cho sinh viên kiến thức và hiểu biết về các hoạt động quản trị kinh doanh khác nhau trên khắp thế giới.

Hoạt động kinh doanh trong thế giới kết nối số đang ngày càng phát triển trên phạm vi toàn cầu. Rất nhiều cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, và thường gia nhập các công ty trong các lĩnh vực chuyên môn, như marketing, nhân sự, tài chính, và kinh doanh. Với tấm bằng này, sinh viên tốt nghiệp có thể vươn tới các vị trí Quản lý Phát triển Kinh doanh, Quản lý Chuỗi Cung ứng, Quản lý logistics, Quản lý Dự án, Chuyên gia Phân tích Tài chính, Quản lý Nhân sự…

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tếYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn:

  • Từ 17 tuổi trở lên
  • Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

– Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

– Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)

– Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao

– Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%

– Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh:

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

  • Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

– IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc

– TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

  • Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:

– Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc

– Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc

– Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tếChia sẻ của sinh viên
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Lê Yến Linh
Sinh viên khóa Quản trị Kinh doanh Quốc tế 1610

Tại một sự kiện kết nối gần đây, mình mới nhận ra mình thật may mắn khi có trong tay tấm bằng cử nhân từ trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Khi tiếp xúc với các doanh nhân, mình có thể tự tin chia sẻ với họ về bảo hiểm nhân thọ – lĩnh vực mà mình đang làm việc, bày tỏ quan điểm về các vấn đề hiện tại, trao đổi thông tin liên lạc. Sự tự tin này là điều mà cách đây 3 năm mình chưa từng nghĩ tới. 

 

Mình muốn nói rằng trải nghiệm của mình tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, bao gồm các khóa học, thực tập, và hoạt động trong Câu lạc bộ Nhảy (BUV Dance Club), đã giúp mình có được vị trí ngày hôm nay. Tự hào là cựu sinh viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, mình mong muốn tiến tới việc làm chủ trên con đường sự nghiệp trong tương lai. 

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Hà Minh Hiếu
Sinh viên khóa Quản trị Kinh doanh Quốc tế 1710

Lý do đầu tiên tôi chọn BUV và chương trình IMB là vì sự đa dạng của quan điểm quốc tế sẽ giúp tôi quan sát và học hỏi. Tính đến thời điểm đó và cho đến nay, cá nhân tôi nghĩ rằng BUV là lựa chọn tốt nhất cho những sinh viên có cùng mối quan tâm giáo dục trong việc học hỏi từ lối tư duy toàn cầu

 

Khi học tại BUV, môi trường học tập khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất, không phải vì vè đẹp của cơ sở vật chất mà là cảm giác được tự do trong lối tư duy và giải quyết vấn đề của mỗi người.

 

Khi rời trường đại học, tất cả sinh viên sẽ nhận ra BUV đã mang lại cho họ những gì bởi sinh viên của BUV sẽ được trang bị ba năm thực tập tại các công ty hàng đầu trước Khi rời khỏi ghế nhà trường trong Khi sinh viên ở các hệ thống giáo dục khác sẽ bắt đầu thử việc sau thời gian đại học.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tếTỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế là 95.07%

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Đối với chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, học phí bao gồm:

  Học Phí  Chi Phí Khác*  Tổng Phí 
Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire  76.210.000 13.340.000 89.550.000
Chương trình cử nhân  625.254.000 156.342.000 781.596.000

 

Scroll Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế

*Các phí khác bao gồm Phí Học liệu và Phí Công tác sinh viên

Tuition Fee & Fee Policy Tuition Fee & Fee Policy

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2022, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 46 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và điều kiện đăng ký học bổng

online application form

No file chosen
No file chosen